Skonsolidowana strata ogółem (uwzględniająca udziały niekontrolujące) wyniosła 10,05 mln zł wobec 5,75 mln zł straty rok wcześniej.

"Przyczyną wykazania przez Grupę straty netto były straty spółki ZRUG Zabrze S.A., poniesione głównie na dwóch kontraktach: na budowę gazociągów DN700 Szczecin-Gdańsk i DN500 Gałów-Kiełczów. Wskutek obniżenia prognozowanej marży na obu kontraktach oraz utworzenia odpisów na należności i rezerw, w tym na naprawy gwarancyjne, ZRUG Zabrze S.A. wykazał ujemny wynik finansowy za rok 2015, który pomimo dodatnich wyników wykazanych przez pozostałe podmioty z Grupy, obniżył wynik finansowy całej grupy kapitałowej Stalprofil S.A." - napisał prezes i dyrektor generalny Jerzy Bernhard w liście do akcjonariuszy.

Strata operacyjna wyniosła 10,37 mln zł wobec 6,51 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 649,89 mln zł w 2015 r. wobec 740,19 mln zł rok wcześniej.

"Główną przyczyną mniejszych obrotów Grupy był trwający w trakcie całego 2015 roku spadek cen wyrobów hutniczych oraz przejściowy spadek przychodów odnotowany na rynku związanym z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów. Podmioty z Grupy ze swoimi towarami, produktami i usługami obecne były na rynkach zagranicznych. Pomimo dużej konkurencji na starym kontynencie Grupa osiągnęła wysoki poziom sprzedaży eksportowej, tj. 72 353 tys. zł, dostarczając swoje towary i produkty do 23 krajów, w tym głównie należących do Unii Europejskiej" - wyjaśnił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 2,99 mln zł wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej.

"Oczekujemy, że wkrótce zostaną uruchomione kolejne przetargi także na budowę gazociągów oraz inne duże inwestycje infrastrukturalne z wykorzystaniem środków z nowej perspektywy unijnej. Spółki z grupy kapitałowej Stalprofil S.A. posiadają odpowiednie kompetencje i potencjał finansowy, aby wziąć udział w realizacji tych inwestycji. Nowe inwestycje drogowe i kolejowe zwiększą popyt na stal i konstrukcje stalowe. Powinno to pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy" - podsumował Bernhard.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.