Zysk operacyjny wyniósł 18,96 mln zł wobec 62,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 769,13 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 730,65 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 45,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 75,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 041,06 mln zł w porównaniu z 1 848,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 21,45 mln zł wobec 17,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)