Grupa Erbud ogłosiła, że w uproszczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonych na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazana zostanie strata w wysokości 30 mln zł. Szacowana strata jest wynikiem przeszacowania marż na realizowanych kontraktach.

"W toku prac nad raportem okresowym zarząd ocenił, że konieczne jest przeszacowanie marż na realizowanych kontraktach zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyczyną konieczności dokonania zmniejszenia planowanych marż jest postępujący wzrost cen materiałów oraz usług podwykonawców. Dotyczy to kontraktów kalkulowanych i zawieranych w latach 2015-2016. Na ujemny wynik ma również wpływ ostateczne rozliczeniem dziewięciu kontraktów budowlanych (sześć realizowanych w kraju przez emitenta oraz trzech kontraktów realizowanych w przez spółkę zależną od emitenta – GWI GmbH). Jednocześnie zarząd emitenta postanowił utworzyć rezerwę w wysokości 5 mln zł na ewentualne straty, które mogą zostać spowodowane niewypłacalnością jednego ze zleceniodawców" - czytamy w komunikacie.

Drogowa mapa Polski. Tymi trasami pojedziemy jeszcze w 2018 roku

Zaskoczenie inwestorów jest tym większe, że konsensus rynkowy zakładał zyski Erbudu na poziomie 3,4 mln zł. W ubiegłym roku spółka zamknęła pierwszą połowę roku z zyskiem 6,995 mln zł.

Skonsolidowane dane finansowe GRUPY ERBUD
Wyszczególnienie (tys. zł) 30.06.2018 30.06.2017 Zmiana Zmiana w %
Przychody ze sprzedaży 960 000,00 776 320,00 183 680,00 24%
Zysk brutto ze sprzedaży 10 000,00 60 467,00 -50 467,00 -83%
Zysk operacyjny (EBIT) -40 500,00 14 846,00 -55 346,00 -373%
Zysk/Strata netto -30 000,00 6 995,00 -36 995,00 -529%
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 222 000,00 275 857,00 -53 857,00 -20%
Kapitały udziałowców niekontrolujących 7 700,00 5 362,00 2 338,00 44%
źródło:Erbud, Raport bieżący nr 51/2018


Informacje o planowanych stratach natychmiast odbiły się na notowaniach akcji spółki. Na otwarciu środowej sesji papiery Erbudu potaniały o 4,9 proc. Kolejne minuty handlu przyniosły gwałtowną przecenę. Po godzinie 10:00 walory spółki kosztowały już 9,3 zł, co oznacza spadek wartości o ponad 30 proc. O 11:25 strata inwestorów wynosiła 28,57 proc.