Wielton otrzyma wsparcie Łódzkiej SSE dla swojej inwestycji w WieluniuWarszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) wydała decyzję o udzieleniu Wieltonowi wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji, na realizację projektu na terenie strefy, podała spółka. Maksymalna wysokość pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia w podatku CIT z tytułu realizacji nowej inwestycji wyniesie 35% kosztów kwalifikowanych, czyli w przedziale 16,8 mln zł - 21,84 mln zł.

"W ramach udzielonego wsparcia spółka zrealizuje kolejny projekt inwestycyjny na terenie strefy związany z rozbudową posiadanej obecnie infrastruktury produkcyjnej, montażowej i serwisowej istniejącego zakładu w Wieluniu oraz w miejscowościach Urbanice i Widoradz w gminie Wieluń. Spółka zamierza utworzyć linię produkcyjną do produkcji podwozi, a także zmodernizować i rozbudować moce produkcyjne obecnie posiadanych zakładów na cele produkcji naczep, przyczep i wywrotek. Dzięki realizacji inwestycji, spółka zwiększy także swoje możliwości w zakresie świadczenia usług z zakresu badań i rozwoju (głównie w zakresie opracowywania nowych i doskonalenia obecnych procesów i technologii produkcyjnych) przez co podniesie swoją konkurencyjność i innowacyjność w obszarze produkcji i montażu produktów Wielton" - czytamy w komunikacie.

W decyzji ustalono następujące warunki, które spółka jest zobowiązana spełnić, aby uzyskać wsparcie:
- zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 1 562,046 etatów (tj. średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy przed dniem wydania decyzji o wsparciu, kalkulowane dla terenu realizacji nowej inwestycji) poprzez zatrudnienie na terenie realizacji inwestycji w związku z jej realizacją 40 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymanie powyższego zatrudnienia przez okres co najmniej 1 roku liczony od dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku, gdy zatrudnienie 40 nowych pracowników nastąpiłoby przed dniem 31 grudnia 2021 r., okres co najmniej 1 roku utrzymania powyższego zatrudnienia liczony będzie od miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia przez spółkę osiągnięcia wymaganego poziomu,

- poniesienie na terenie realizacji nowej inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji o łącznej wartości co najmniej 48 mln zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (przy czym spółka zobowiązana jest ponieść koszty kwalifikowane nowej inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł). Wydatki inwestycyjne obejmą w szczególności koszty zakupu gruntów, budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń,

- zakończenie realizacji nowej inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.,

- spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych wskazanych w decyzji, wymieniono w komunikacie.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych planowanej przez spółkę inwestycji wyniesie 62,4 mln zł, podano także.

Maksymalna wysokość pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia w podatku CIT z tytułu realizacji nowej inwestycji wyniesie 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w związku z czym przy minimalnych kwalifikowanych wydatkach inwestycyjnych w wysokości 48 mln zł przewidywana maksymalna wysokość pomocy publicznej, przysługującej spółce w związku z realizacją nowej inwestycji, wyniesie 16,8 mln zł. W przypadku poniesienia maksymalnej wartości kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 62,4 mln PLN, pomoc publiczna wyniesie 21,84 mln zł, wyjaśniono dalej.

Decyzja wydana została na czas określony tj. 12 lat, licząc od dnia jej wydania.

Spółka przypomina, iż oprócz ww. decyzji, wcześniej uzyskała trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Wieluń.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)