Zysk netto BZ WBK wyniósł 651,11 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK odnotował 651,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 723,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 302,49 mln zł w II kw. br. wobec 1 152,53 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 495,64 mln zł wobec 470,83 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 149,77 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 150,10 mld na koniec 2016 r.

W okresie I-II kw. 2017 r. bank miał 1 104,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 279,97 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 104,2 mln zł i zmniejszył się o 13,7% r/r przy znacznie wyższej efektywnej stopie podatku dochodowego, która jest efektem sprzedaży znacznego pakietu wierzytelności oraz zmiany przepisów podatkowych regulujących kwalifikację podatkową kosztów ponoszonych na rzecz BFG. W ujęciu porównywalnym (po wprowadzeniu wyżej opisanych korekt), zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 12,0% r/r." - podał bank w sprawozdaniu.

Dochody ogółem Grupy BZ WBK za I połowę 2017 r. wyniosły 3 801,6 mln zł i zmniejszyły się w stosunku rocznym o 3,6%. W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z okresu porównywalnego zysku w wysokości 316,1 mln zł powstałego w ramach transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc., dochody ogółem zwiększyły się o 4,8% r/r.

W I połowie 2017 r. wynik z tytułu odsetek osiągnął wartość 2 556,5 mln zł i zwiększył się o 12,3% r/r.

"Grupa zwiększyła przychody z tytułu odsetek o 8,2% r/r do poziomu 3 180,8 mln zł, obniżając jednocześnie koszty odsetkowe o 6,0% r/r do wartości 624,3 mln zł. Tempo wzrostu przychodów odsetkowych, stymulowane przez należności od klientów indywidualnych, należności leasingowe oraz dostępne do sprzedaży papiery wartościowe, zostało nieco spowolnione przez portfel operacji CIRS i IRS zabezpieczających przepływy pieniężne" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 970,8 mln zł i był wyższy w stosunku rocznym o 2,9%.

"Największy - w ujęciu procentowym - przyrost dochodów prowizyjnych netto w stosunku rocznym wygenerowały prowizje z działalności maklerskiej (+43,7% r/r), odzwierciedlając wzrost obrotów klientów banku na rynku wtórnym w warunkach sprzyjającej koniunktury giełdowej (najwyższe od dłuższego czasu zwyżki indeksów) i obsługę ofert na rynku pierwotnym"- wynika z dokumentu.

Wynik handlowy Grupy BZ WBK był dodatni i wyniósł 92,1 mln zł w I półr., co oznacza spadek o 46,7% r/r, zaś wynik na pozostałych instrumentach finansowych zmniejszył się w skali roku o 92,8% do poziomu 28 mln zł. Grupa wykazała w I półr. przychód z tytułu dywidend w wysokości 75,9 mln zł tj. o 18,9 mln zł mniej w skali roku roku w związku z niższym poziomem dywidend pochodzących ze spółek z Grupy Aviva, wchodzących w skład portfela inwestycji kapitałowych.

Bank podał, że przyrost wyników finansowych z działalności podstawowej Grupy pokrył ze znaczną nadwyżką spadki powstałe w ramach pozostałych przychodów (tj. zysku z dostępnych do sprzedaży instrumentów dłużnych, zysku z transakcji pochodnych i międzybankowych, przychodów z tytułu dywidend) oraz wzrost obciążenia Grupy z tytułu podatku od instytucji finansowych (ze względu na dłuższy o jeden miesiąc okres podlegający opodatkowaniu w bieżącym okresie sprawozdawczym).

W I połowie 2017 r. obciążenie rachunku grupy BZ WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 245,9 mln zł i zmniejszyło się o 21% r/r.

"Odpis na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) za I połowę 2017 r. wyniósł 248,6 mln zł i zmniejszył się o 34,3% r/r przy stabilnym wzroście portfela należności kredytowych Grupy, który w części pochodzącej od przedsiębiorstw i sektora publicznego (z należnościami faktoringowymi) zwiększył się o 0,6% r/r, w części detalicznej o 4,5% r/r, a w zakresie należności leasingowych o 22,8% r/r." - czytamy dalej.

Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) wyniósł 45,4 mln zł wobec 0,9 mln zł w I połowie 2016 r.

Bank podał, że całkowite koszty grupy za I połowę 2017 r. osiągnęły poziom 1 694,6 mln zł i w porównaniu rok do roku były stosunkowo stabilne, potwierdzając wysoką dyscyplinę kosztową.

"Rezultat ten osiągnięto pomimo znacznych kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej, obciążeń z tytułu realizacji projektów transformacyjnych (m.in. w zakresie transformacji cyfrowej i modelu dystrybucji), wyższych opłat poniesionych w ciężar I półrocza br. na rzecz BFG oraz zwiększonych odpisów amortyzacyjnych związanych m.in. z rozbudową infrastruktury IT. Zakładając brak zmian w metodologii kalkulacji i rozliczania składek na rzecz BFG oraz stabilną wysokość podstawy ich naliczania (tj. eliminując kwotę 42,8 mln zł stanowiącą nadwyżkę opłat poniesionych z tytułu BFG w I połowie 2017 r. w porównaniu z I połową 2016 r.), porównywalna baza kosztowa zmniejszyła się o 3,1% r/r." - wynika z raportu.

Przy wzroście porównywalnych całkowitych dochodów (tj. po wyeliminowaniu zysku z transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. z rachunku zysków i strat za I poł. 2016 r. ) i stabilnym poziomie kosztów ogółem, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy poprawił się z 47,0% w I połowie 2016 r. do 44,6% w I połowie 2017 r. Gdyby poziom składek na rzecz BFG nie uległ zmianie w skali roku, wskaźnik ten wyniósłby 43,4%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 1039,73 mln zł wobec 1377,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)