"Wynik finansowy netto na koniec lipca 2021 r. wyniósł 7,7 mld zł i był wyższy o 3,3 mld zł (74,5% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec lipca 2020 r. Wynik miesięczny w lipcu 2021 r. wyniósł 1,6 mld zł i był wyższy o 1,3 mld zł od wyniku z czerwca br. (0,3 mld zł)" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec lipca 2021 r. 23 banki (6 komercyjnych i 17 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 612,6 mln zł. Banki te miały ok. 7,9% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 8 471,4 mln zł, podano także.

W okresie styczeń-lipiec br. wynik z odsetek spadł o 9,5% do 25,76 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 9,75 mld zł i był o 17,2% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 56,8% r/r do 11,01 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 1,7% r/r do 20,62 mld zł w styczniu-lipcu 2021 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 3,77 mld zł (spadek o 53,1% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec lipca 2021 r. wyniósł 1,51% (wobec 1,29% miesiąc wcześniej i 4,33% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,12% (wobec odpowiednio: 0,11% i 0,43%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu 2021 r. na poziomie 20,39% (TCR) i 18,29% (T1).

"Według stanu na koniec II kwartału 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisała Komisja.

Na koniec lipca 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 521 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.