Grupa WP miała 7,1 mln zł zysku netto, 35 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Grupa WP odnotował 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,55 mln zł wobec 8,72 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 32 mln zł wobec 20,84 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 34,98 mln zł wobec 25,05 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,81 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 103,54 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w pierwszym kwartale o 12 250 tys. zł., tj. o 11,9% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 16 424 tys. zł, tj. 17,4%. W analizowanych okresach transakcje rozliczane gotówkowo stanowiły większość przychodów grupy ze sprzedaży, a ich udział w przychodach grupy wyniósł 96,4% w okresie trzech miesięcy 2018 roku oraz 92% w analogicznym okresie roku 2017. W okresie trzech miesięcy 2018 roku segment online wygenerował 37 497 tys. zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 8 483 tys. zł (tj. o 29,2%) w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie trzech miesięcy roku poprzedniego. W analizowanym okresie łączna wartość kosztów normalizujących wskaźnik EBITDA segmentu online grupy wyniosła 2,9 mln zł i była o 1,3 mln zł niższa od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

"EBITDA segmentu online grupy w pierwszym kwartale 2018 roku została skorygowana między innymi o koszty restrukturyzacji i integracji (2,0 mln zł), niegotówkowe koszty programu opcji pracowniczych (0,3 mln zł) oraz koszty aktualizacji i likwidacji aktywów niefinansowych (0,1 mln zł). Ponadto, EBITDA za 3 miesiące została skorygowana o 0,5 mln zł z tytułu przejściowej straty na transakcjach barterowych. W związku z ekwiwalentnością wzajemnych świadczeń w ramach transakcji barterowych, transakcje te rozliczają się w dłuższym horyzoncie czasu bez wynikowo, natomiast mogą one wykazywać przejściowy wynik dodatni bądź ujemny" - podano dalej.

W ciągu 3 miesięcy 2018 roku na łączne wyniki grupy wpływały koszty związane z rozwijaniem Telewizji WP. Segment TV jest w początkowym etapie rozwoju, w związku z czym nakłady ponoszone w bieżącym okresie na rozwój tego segmentu przewyższają uzyskiwane przychody. W ocenie Zarządu ponoszone obecnie nakłady powinny w perspektywie długoterminowej przełożyć się na zwiększenie udziału w rynku, a co za tym idzie na wzrost wartości osiąganych przychodów i rentowności tego segmentu. W analizowanym okresie całość przychodów ze sprzedaży segmentu TV w wysokości 2 895 tys. zł pochodziła ze sprzedaży gotówkowej. Segment ten wygenerował w pierwszych miesiącach 2018 roku ujemną EBITDĘ w wysokości 2 588 tys. zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,89 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)