W ocenie NBP, brak ryzyka systemowego wynika ze stosunkowo małej skali działalności SKOK, substytucyjnego charakteru usług finansowych świadczonych przez SKOK i banki oraz nieznacznej skali powiązań kas z innymi instytucjami finansowymi.

"Działania naprawcze w sektorze SKOK wymagają jednak zaangażowania środków finansowych pozostających do dyspozycji instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, co wskazuje na wymiar systemowy problemu" - dodano.

Od listopada 2013 roku SKOK-i zostały objęte systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że w 2015 roku zaprosi kolejne banki komercyjne do restrukturyzacji SKOK-ów. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF, informował wcześniej PAP, że w jego opinii konieczne będzie wykorzystanie kolejnych środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na rozwiązanie problemów tego sektora.

Wśród rekomendacji zawartych w Raporcie, NBP ocenił, że "należy zintensyfikować działania restrukturyzacyjne w sektorze SKOK, zmierzające do wzrostu efektywności działania, zwiększenia odporności i kapitałów tych kas, których sanacja jest możliwa".

"Kasa Krajowa powinna w tym celu zmobilizować w maksymalnym stopniu wewnętrzne zasoby systemu SKOK, w szczególności poprzez zasilenie nimi funduszu stabilizacyjnego i aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Sytuacja kapitałowa wielu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest nadal trudna. Bieżące tendencje w zakresie zyskowności i płynności kas nie wskazują, aby wraz z upływem czasu kasom udawało się samodzielnie rozwiązywać problemy. Z tego względu restrukturyzacja powinna być kontynuowana" - napisano w raporcie.

"SKOK po restrukturyzacji powinny funkcjonować na bazie modelu silnych więzi pomiędzy członkami indywidualnych SKOK. W przypadku tych SKOK, które nie są zdolne do dalszego działania, proces ich wyjścia z rynku powinien być przeprowadzony w sposób minimalizujący koszty publiczne" - dodano