W 2016 roku wśród instytucji nadal dominowały TFI (udział na poziomie 36 proc.), na drugim miejscu ponownie uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28 proc.), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13 proc.).

Udział inwestorów indywidualnych w całym 2016 r. wyniósł 13 proc. (wzrost o 1 pkt proc. rdr), co pokazuje, że obserwowany w ostatnich kilku latach trend spadkowy odwraca się. Udział ten wzrósł także w ujęciu wartościowym (z 48,8 mld zł w 2015 r. do 49,3 mld zł w 2016 r.).

Większa aktywność inwestorów indywidualnych była widoczna także we wzroście liczby aktywnych rachunków maklerskich (wzrost na koniec 2016 r. o 36 tys. rachunków w porównaniu z końcem czerwca 2016 r. i wzrost o 5,5 tys. rachunków w porównaniu z końcem 2016 r.).

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2016 r. odpowiadali za 73 proc. obrotów (spadek o 1 pkt proc. rdr). W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 8 proc. obrotów (wzrost o 1 pkt proc. rdr). Udział instytucji krajowych w obrotach na tym rynku pozostał taki sam jak w ubiegłym roku i wyniósł 19 proc. W minionym roku na NewConnect wśród instytucji dominowały firmy, które w II pół. 2016 r. odpowiadały za 43 proc. obrotów akcjami. Udział TFI wzrósł o 10 pkt proc. rdr do 31 proc.

Również na rynku derywatów w 2016 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 46 proc. (spadek o 1 pkt proc. rdr). Na rynku opcji ich udział wyniósł 51 proc. (wzrost o 4 pkt proc. rdr).

Udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się na poziomach 36 i 18 proc. (spadek o 2 i wzrost o 3 pkt proc. rdr). Na rynku opcji inwestorzy zagraniczni wygenerowali obroty na poziomie 16 proc. (wzrost o 4 pkt proc. rdr), a udział instytucji krajowych wyniósł 33 proc. (spadek o 8 pkt proc. rdr).

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w drugim półroczu 2016 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych. (PAP)