Jak wynika z danych Związku Banków Polskich w absorpcję funduszy strukturalnych zaangażowana jest sieć ok. 10 tys. placówek instytucji sektora bankowego i ok. 160 tys. specjalistów, z czego 10 proc. z nich pracuje na rzecz wykorzystania dostępnych w Polsce funduszy strukturalnych. Daje to 16 tys. osób, które mogą pomóc przedsiębiorcom starającym się o dotacje unijne w montażu finansowym inwestycji. Tym bardziej że banki robią, co mogą, by ułatwić przedsiębiorcom pomyślne przejście procedury ubiegania się o dotację z Unii Europejskiej.

Bankowy atut

Instytucje finansowe pomagają nawet we właściwej realizacji projektu, która może okazać się najważniejszym elementem inwestycji wspieranej przez fundusze unijne.

Dla instytucji przyznającej dotacje niezwykle istotny jest fakt współpracy podmiotu starającego się o wsparcie z bankiem. Uzyskanie umowy kredytu czy promesy udzielenia kredytu lub leasingu daje bowiem gwarancje, że przedsiębiorca ma zapewnione finansowanie na opisany we wniosku projekt, a w związku z tym - stabilną sytuację finansową. Dodatkowym atutem rozpatrywanego projektu jest to, że instytucje finansowe, udzielając firmie wsparcia, potwierdzają celowość planowanej inwestycji. Banki, obsługując klienta ubiegającego się o dotacje unijne, starają się bowiem tak przygotować finansowanie inwestycji, aby można ją było realizować bez względu na wynik procedury aplikacyjnej.

Analitycy bankowi, którzy oceniają projekt przedkładany przez klienta, sprawdzają, czy jego realizacja będzie opłacalna nie tylko w przypadku finansowania kredytem pomostowym, ale również kredytem bankowym.

Od początku realizacji projektu współpraca przedsiębiorcy z bankiem ma pomóc beneficjentowi m.in. w: identyfikacji ryzyk związanych z przedsięwzięciem, wyborze produktów bankowych adekwatnych do sytuacji firmy oraz podpisaniu odpowiednich umów z wykonawcami inwestycji.

Ułatwienia dla przedsiębiorstw

Ten rodzaj wsparcia nie jest bez znaczenia, bowiem - jak pokazują doświadczenia pierwszego okresu programowania - blisko 80 proc. małych i średnich firm samodzielnie przygotowywało niezbędną dokumentację aplikacyjną. Mając tego świadomość, banki starają się ułatwić przedsiębiorcom to zadanie: przygotowują biuletyny na temat funduszy unijnych oraz strony internetowe, gdzie krok po kroku można prześledzić, jak należy właściwie przygotować i złożyć wniosek o współfinansowanie projektu.

Kredyty pod inwestycje współfinansowane ze środków unijnych charakteryzują się przede wszystkim dużą elastycznością w zakresie warunków uruchomienia oraz spłaty kredytu. Jest to związane m.in. z dużym uzależnieniem od czasu, jaki upłynie od złożenia wniosku o dotacje do jej wypłaty. Pierwotnie określane terminy przeznaczone np. na ocenę wniosku o dotacje były bardzo często wydłużane i w efekcie przedsiębiorca musiał oczekiwać na wypłatę dotacji o kilka miesięcy dłużej. Takie wydłużanie procesu oceny wniosku i wypłaty dotacji wpływało również na relacje pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem. Trzeba pamiętać, że strony wiązała umowa kredytowa określająca m.in. warunki oraz harmonogram spłat kredytu. Bank musiał być przygotowany na takie zmiany i opóźnienia wynikające np. z wydłużenia procesu oceny wniosku i reagować na to z dużą elastycznością.

Polityka banku

Parametry cenowe tych produktów są przedmiotem negocjacji z przedsiębiorcą i każdy bank w tym zakresie ma wypracowaną własną politykę. Zdarza się, iż oprocentowanie kredytu w części objętej dotacją jest niższe od pozostałej części kredytu. Jednak jest to w całości uzależnione od polityki banku oraz negocjacji warunków cenowych z przedsiębiorcą. Trzeba zaznaczyć, iż wniosek o kredyt inwestycyjny na sfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego z dofinansowaniem ze środków unijnych jest oceniany pod względem ryzyka kredytowego jak każdy inny wniosek. Przedsiębiorca musi wykazać, iż posiada zdolność kredytową i będzie w stanie je zrealizować. Szczególnie ważne jest potwierdzenie, iż precyzyjnie zaplanował całą inwestycję w zakresie rzeczowym oraz czasowym, a efekty inwestycji są realne i będą mogły zostać zrealizowane.

JAK BANK MOŻE POMÓC FIRMIE W STARANIU SIĘ O DOTACJE

● W przeglądzie dostępnych programów operacyjnych adresowanych do firm oraz wyborze tego z nich, który finansuje przedsięwzięcia spójne z projektem potencjalnego beneficjenta/kredytobiorcy oraz profilem jego działalności biznesowej.

● W ocenie projektu i standingu finansowego przedsiębiorcy, czego efektem jest wydanie lub nie promesy kredytowej (zwiększającej wiarygodność finansową projektu i beneficjenta) lub zawarcie warunkowej umowy kredytowej, która w razie pozytywnej decyzji instytucji wdrażającej o dofinansowaniu zmienia się w umowę kredytu.

● W sfinalizowaniu umowy kredytowej i ustaleniu zabezpieczeń spłaty kredytu.

● W monitorowaniu projektu i w jego rozliczeniu, co zwiększa bezpieczeństwo prawidłowej realizacji projektu, a co za tym idzie - uzyskania refundacji kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.