Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020 są szeroko konsultowane. Bardzo ważny jest głos regionów, które uzyskają jeszcze większe kompetencje.

Wytyczanie celów

Jednym z kluczowych etapów tych prac jest przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa. Dokument ten określi propozycje zakresu i sposobu oddziaływania Funduszy Europejskich na rozwój naszego kraju w nowym okresie programowania 2014–2020. Zawiera propozycje dotyczące celów i obszarów geograficznych Polski, których wsparcie jest szczególnie istotne. Opisuje również, jaki będzie podział odpowiedzialności za Fundusze pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys całego systemu udzielania wsparcia. Po przyjęciu założeń przez rząd, rozpoczną się prace nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa, która będzie negocjowana z Komisją Europejską. Ostatecznie stanie się kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską, pokazującym, w jaki sposób chcemy zainwestować kolejną pulę przeznaczonych dla nas Funduszy Europejskich. W pracach nad Założeniami Umowy Partnerstwa wzięto pod uwagę unijne i krajowe dokumenty strategiczne, w szczególności pakiet rozporządzeń dla Funduszy Europejskich oraz Strategię Rozwoju Kraju 2020. Wykorzystano również wnioski z dotychczasowych doświadczeń zdobytych przy wykorzystywaniu środków unijnych, opinie resortów, samorządów województw i ekspertów, a także debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych.

Konsultacje w toku

Od 16 listopada w poszczególnych województwach odbywają się spotkania konsultacyjne. Ich finał będzie miał miejsce już 19 grudnia w Warszawie. Konferencja, podobnie jak wszystkie poprzednie, będzie transmitowana on-line pod adresem http://www. mrr.gov.pl/transmisje. Uwagi i sugestie można kierować, nie tylko biorąc bezpośrednio udział w spotkaniach konsultacyjnych, lecz także wysyłając e- -mail na adres: konsultacje2014- 2020@mrr.gov.pl. Głos regionów ma bardzo istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu Umowy Partnerstwa. Ich rola w zarządzaniu Funduszami Europejskimi rośnie z każdym kolejnym okresem programowania. W latach 2014–2020 w ich gestii będzie zarządzanie zarówno częścią środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jak to miało miejsce w okresie bieżącym, jak również częścią działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – co jest poszerzeniem dotychczasowych kompetencji w zarządzaniu tym funduszem.

Nowe mechanizmy

Kolejną istotną zmianą w stosunku do znanego nam z poprzednich lat systemu udzielania unijnego wsparcia jest zaproponowanie wspólnych przepisów dla wszystkich obszarów wsparcia. Do tej pory dotacje przeznaczone na ogólne podniesienie poziomu gospodarczego i cywilizacyjnego naszego kraju ujęte były w dokumencie zwanym Narodową Strategią Spójności, a wsparcie obszarów wiejskich i rybołówstwa opisywały odrębne dokumenty. Po 2014 roku wprowadzone zostaną mechanizmy wspólnego planowania, monitorowania prowadzonych działań i weryfikacji ich efektywności. Takie rozwiązanie ma zapewnić jeszcze lepsze uzupełnianie się poszczególnych typów dotowanych projektów, a także zwiększyć ich wzajemne oddziaływanie na rzecz osiągania oczekiwanych efektów.