Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od Alior Banku oświadczenie o wypowiedzeniu w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z 27 marca 2018, w ramach której bank zobowiązał się nabywać wierzytelności, których dłużnikiem była spółka z przejęciem ryzyka niewypłacalności, podała spółka

"Przyczyną wypowiedzenia umowy było stwierdzenie przez bank niewywiązywania się przez spółkę z części obowiązków określonych umową, utrata w ocenie banku zdolności kredytowej przez spółkę oraz zaprzestanie w znacznej części wykonywania przez spółkę dotychczasowej działalności bez zgody banku" - czytamy w komunikacie.

W konsekwencji spółka zobowiązana jest do zwrotu wszelkich kwot należnych bankowi na podstawie umowy w terminie 7 dni roboczych. Według wyliczeń banku kwota zobowiązań z tytułu umowy wynosiła na dzień sporządzania oświadczenia o wypowiedzeniu 88 359 662,50 zł, podano.

Zarząd spółki poinformował ponadto, że na dzień 5 czerwca 2019 roku przypada termin spłaty następujących zaciągniętych przez spółkę kredytów: 30 mln zł wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz 30 mln zł wynikających z umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym.

Spółka poinformowała, iż z uwagi na brak posiadania środków finansowych nie będzie w stanie spłacić kredytów w terminie.
Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)