"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (...) postanowił wystąpić do zwyczajnego walnego zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 918 780 358,24 zł, powiększonego o kwotę 2 063 819 970 zł (przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., to jest wynoszącego łączną kwotę 3 982 600 328,24 zł), w następujący sposób:

1) kwotę 3 022 330 500 zł, to jest 3,5 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;

2) kwotę 7 231 000 zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3) kwotę 953 038 828,24 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Proponowany przez zarząd dzień dywidendy został ustalony na 15 września, a data wypłaty dywidendy na 6 października 2021 r.

"Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021 - 2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. z dnia 16 grudnia 2020 r." - czytamy także.

W nowej strategii na lata 2021-2024 PZU zakłada przeznaczanie na dywidendę rokrocznie 50-100% skonsolidowanego zysk netto.

W maju 2020 r. akcjonariusze PZU zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r. i przeznaczeniu kwoty 2 643 739 097,38 zł na kapitał zapasowy.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)