Niedawno resort pracy przygotował projekt rozporządzenia, w którym zaproponował, aby Fundusz Rezerwy Demograficznej mógł lokować środki w papiery NBP i BGK. Proponowano możliwość lokowania 100 proc. środków FRD w papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski oraz obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie zmieniono zapis dopuszczając, aby 25 proc. środków mogło być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski oraz 25 proc. – w obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zapisano też, że FRD może nabyć nie więcej niż 20 proc. jednej emisji papieru wartościowego.

Na koniec III kwartału FRD posiadał środki w wysokości 26,8 mld zł.

Fundusz Rezerwy Demograficznej pełni rolę funduszu rezerwowego dla funduszu emerytalnego wyodrębnionego w FUS. Środki z Funduszu mogą być wykorzystane na uzupełnienie niedoboru tego funduszu wynikającego z przyczyn demograficznych. (PAP Biznes)