MF: Dług sektora general government wzrósł do 1028 mld zł na koniec III kw.



Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 028 mld zł na koniec III kw. 2018 r., co oznacza spadek o 0,4% kw/kw oraz wzrost o 2,2% od końca 2017 r., podało Ministerstwo Finansów.

"Na dług EDP złożyło się zadłużenie podsektorów:
- rządowego 954,7 mld zł (spadek o 5,3 mld zł w III kwartale 2018 r.),
- samorządowego 73,3 mld zł, (wzrost o 1,3 mld zł w III kwartale 2018 r.),
- podsektor funduszy ubezpieczeń nie posiadał zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

Zmiana długu EDP w III kwartale 2018 r. wynikała głównie ze zmian zadłużenia Skarbu Państwa. Ponadto innymi znaczącymi czynnikami były:
- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 3,3 mld zł),
- zwiększenie stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych) o 0,9 mln zł oraz spadek w przypadku funduszy umiejscowionych w BGK (w tym KFD) o 0,6 mln zł, co łącznie spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,
- wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 0,4 mld zł).

Największy udział w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych miał dług Skarbu Państwa (SP). Na koniec III kw. 2018 r. dług SP wyniósł 949 mld zł, co oznaczało spadek o 6,5 mld zł (-0,7%) względem poprzedniego kwartału.

"Spadek długu SP w III kw. 2018 r. był przede wszystkim wypadkową:
- potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (3 mld zł),
- zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,3 mld zł),
- różnic kursowych (-6,1 mld zł)" - czytamy także.

(ISBnews)