"Kara pieniężna w wysokości 5 milionów złotych nałożona została za:

- naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,

- naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.

Sankcja administracyjna w postaci cofnięcia Saturn TFI zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych została nałożona w związku z ustaleniem, że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące.

Naruszenia ustalone przez Komisję związane były z zarządzaniem przez TFI następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podano także.