Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 17 maja o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r. i wypłaceniu dywidendy w wysokości 5,4 zł na akcję z niepodzielonego zysku za lata 2014 i 2015, wynika z projektów uchwał na walne.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Zachodniego WBK dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie 2 081 719 895,69 zł, w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 1 040 859 947,85 zł,

- kwotę 1 040 859 947,84 zł pozostawia się niepodzieloną.

Zwyczajne walne zgromadzenie banku dokonuje podziału niepodzielonego zysku netto osiągniętego przez bank:

1) za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 oraz

2) za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 w kwocie 540 707 638,09 zł w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 535 866 483,60 zł,

- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 4 841 154,49 zł" - czytamy w projektach.

W podziale dywidendy uczestniczy 99 234 534 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. Dywidenda na 1 akcję wynosi 5,4 zł.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 maja 2017 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 roku, podano także.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)