Kredyty mBanku wzrosły o 4,7% r: r, wskaźnik NPL spadł do 5,1% w I kw. 2018 r.Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 4,7% w skali roku do 88,53 mld zł na koniec I kw. 2018 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,1% na koniec I kw. br. wobec 5,2% rok wcześniej, podał bank w prezentacji.

Wartość kredytów detalicznych brutto wzrosła w skali roku o 1% do 48,83 mld zł, zaś kredytów korporacyjnych o 11,2% r/r do 38,76 mld zł na koniec I kw.

"Na koniec I kwartału 2018 roku największy udział w strukturze aktywów Grupy mBanku miały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Ich udział w sumie aktywów nieznacznie zmniejszył się do poziomu 64,1% wobec 64,3% na koniec 2017 roku. Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2018 roku, będąca sumą kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wycenianych według wartości godziwej, wyniosła 85 663,4 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1 187,5 mln zł, tj. 1,4%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 1,1%" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 818,2 mln zł, tj. 2,2%. Sprzedaż kredytów korporacyjnych zmniejszyła się o 7% w skali kwartału i wyniosła 6 494 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień).

Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł w relacji do końca 2017 roku o 682,5 mln zł, tj. 1,4%.

"Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe nieznacznie wzrosły o 0,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału, pomimo sprzedaży portfela kredytów niepracujących oraz obniżenia się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. W I kwartale 2018 roku Grupa mBanku sprzedała 994,7 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 000 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 1,1%" - czytamy także.

Bank podał w prezentacji, że koncentracja na wyższej marży jest odzwierciedlona w zmianie struktury aktywów. Nowa produkcja kredytów nie-hipotecznych osiągnęła rekordowy poziom 2 mld zł ( wzrost 11% r/r), zaś sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 1 mld zł, co stanowi wzrost o 25% w skali roku, przy jednoczesnej redukcji portfela CHF o 8,6% r/r.

Wskaźnik NPL wyniósł 5,1% na koniec marca 2018 r. wobec 5,2% rok wcześniej.

Wskaźnik pokrycia rezerwami wyniósł 57,7% na koniec I kw. i był niższy o 1,7 pkt proc. w skali roku.

Depozyty ogółem wzrosły o 6,3% w skali roku do 94,31 mld zł, w tym depozyty detaliczne wzrosły o 7,2% r/r do 57,72 mld zł, a depozyty korporacyjne o 3,4% r/r do 33,18 mld zł.

Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 90,8% na koniec marca wobec 92,1% na koniec marca 2017 r.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)