Konsorcjum Comarchu zawarło ugodę z Tauronem DystrybucjąWarszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Comarch (lider konsorcjum), Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe i Eurosystem zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii, podał Comarch.

"Zgodnie z zawartą ugodą, Tauron zweryfikował żądanie zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu Etapu 2, Etapu 3 i Paszportyzacji do kwoty 11 140 250,00 zł, zrzekając się dalszego dochodzenia naliczonych kar umownych z ww. tytułu" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, w wyniku zidentyfikowania przez Tauron potrzeby wykonania dodatkowych prac i usług, konsorcjum wykona dodatkowe zadania za wynagrodzeniem w kwocie 23,95 mln zł.

"Zgodnie z postanowieniami zawartej ugody, kary z ugody będą podlegały rozliczeniu poprzez potrącenie umowne z wierzytelnościami Konsorcjum o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych prac i usług" - czytamy dalej.

Comarch zawarł także z Apator Rector porozumienie, w którym Apator Rector zobowiązał się zwolnić Comarch z obowiązku świadczenia na rzecz Taurona kar umownych wynikających z ugody, jak również zrzekł się wobec Comarchu roszczeń z tytułu wykonania ugody. Apator Rector zobowiązał się ponadto w zawartym porozumieniu do wykonania dodatkowych prac i usług wynikających z zawartej z Tauronem ugody.

"Zarząd Comarch S.A. informuje, iż strony podjęły działania mające na celu zatwierdzenie w/w ugody przez właściwy sąd" - podsumowano.

W październiku 2017 r. Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe, Eurosystem) - otrzymał noty obciążeniowe wystawione przez Tauron Dystrybucja, wzywające członków konsorcjum do solidarnej zapłaty kwoty 30,24 mln zł.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,11 mld zł w 2016 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)