Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln złWarszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor), podała spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł) zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zł zamienne na akcje.

"Obligacje będą oferowane w 17 transzach, przy czym warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest spełnienie się przesłanek i jednoczesne niewystąpienie zdarzeń określonych treścią umową. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji spółki określonej na podstawie kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje w całości skierowaną do inwestora. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 150% z niższej ze wskazanych wartości: (i) 1 3865, (ii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 15 dni sesyjnych poprzedzających zawarcie umowy, bądź (iii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 15 dni sesyjnych poprzedzających dzień emisji warrantów subskrypcyjnych. Akcje będą obejmowane wyłącznie za gotówkę, podano również.

Negocjacje prowadzone były za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego Alpha Blue Ocean. Z tytułu realizacji transakcji spółka zapłaci na rzecz Alpha Blue Ocean wynagrodzenie w łącznej wysokości 1,5 mln zł.

"Umowa ma charakter umowy warunkowej i będzie wymagała zaakceptowania jej postanowień przez walne zgromadzenie spółki, a ponadto zatwierdzenia przez inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu dopuszczenia akcji, które zostaną wydane na podstawie umowy. Zarząd emitenta podejmie kroki w celu niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia" - czytamy dalej.

Realizacja postanowień umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych będzie odbywała się etapami z uwagi na ograniczenia wynikające z kodeksu spółek handlowych, a dotyczące maksymalnej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały. W związku z powyższym w pierwszym kroku Braster wyemituje tylko część obligacji i warrantów z puli przewidzianej postanowieniami przedmiotowej umowy, wskazano także.

"Zawarcie umowy z inwestorem pozwoli spółce na realizację założeń strategicznych związanych m.in. z rozwojem urządzenia Braster dla użytku profesjonalnego i konsumenckiego, wejściem na kolejne rynki zagraniczne, przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych oraz na spłatę obligacji spółki serii A" - czytamy.

Pozyskanie inwestora kończy proces prowadzonego przez zarząd spółki przeglądu opcji strategicznych, podsumowano.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)