Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosówWarszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wykupu wierzytelności, podała spółka. Na podstawie umowy Feerum przeniosło na bank wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży pięciu kompleksów silosów zbożowych zawartej 27 listopada 2018 roku z Epicentr K LLC. Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro.

"Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro (tj. 130 049 583,33 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 marca 2019 roku), co stanowi całkowitą kwotę umowy sprzedaży pomniejszoną o zaliczkę wpłaconą przez zamawiającego [...]. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży, wierzytelności mają odroczone terminy płatności i zostaną zapłacone przez zamawiającego w 10 równych, półrocznych ratach, płatnych 31 marca oraz 30 września w każdym kolejnym roku kalendarzowym począwszy od dnia 31 marca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Bank zapłaci Feerum za wierzytelności po przedstawieniu przez spółkę m.in. faktur wystawianych zamawiającemu zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży. Spółka jest uprawniona do przedstawienia bankowi do wykupu wszystkich faktur, wystawionych zamawiającemu na podstawie umowy sprzedaży, w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Bank zapłaci Feerum za wierzytelności cenę z dyskontem, określonym według stopy procentowej wskazanej w umowie, wskazano także.

Wierzytelności są ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) na podstawie umowy ubezpieczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka jest zobowiązana do przeniesienia na bank polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez KUKE na podstawie umowy ubezpieczenia.

"Emitent nie ponosi wobec banku odpowiedzialności za niedokonanie przez zamawiającego terminowej spłaty wierzytelności, z wyjątkiem sytuacji, gdy - z powodu naruszenia przez emitenta warunków umowy ubezpieczenia - KUKE odmówi wypłaty odszkodowania lub wypłacone przez KUKE odszkodowanie będzie podlegało zwrotowi jako nienależne" - czytamy dalej.

W osobnym komunikacie Feerum poinformowało, że podpisało z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks nr 1 do umowy ubezpieczenia z grudnia 2018 roku.

"Zgodnie z postanowieniami aneksu bank wstąpił do umowy ubezpieczenia w charakterze ubezpieczającego, zastępując jednocześnie dotychczasowego ubezpieczającego tj. emitenta. Bankowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umowy ubezpieczenia, które przysługiwały do tej pory emitentowi" - podsumowano.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.

(ISBnews)