Eurocash miał 39,39 mln zł straty netto, 121,37 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Eurocash odnotował 39,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 15,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 9,69 mln zł wobec 7,1 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 121,37 mln zł wobec 39,61 mln zł rok wcześniej.

"Łączna EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrosła w I kwartale 2019 r. do 121,4 mln zł wobec 39,6 mln zł przed rokiem, na co wpływ miała głównie zmiana prezentacji wyników zgodnie z obowiązującym od tego roku standardem MSSF 16. EBITDA wyliczona zgodnie z poprzednimi standardami wyniosła 33,5 mln zł, a spadek rok do roku wynikał głównie z przesunięcia tegorocznych świąt wielkanocnych na II kwartał (podczas gdy w 2018 r. okres zwiększonych zakupów przed Wielkanocą wypadał w I kwartale)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 482,94 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 4 987,11 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w I kwartale 2019 r. wyniosła 5 482,94 mln zł i wzrosła o 9,94% r/r. Wzrost sprzedaży związany był głównie ze wzrostem segmentu Detal w związku z konsolidacją przejętych spółek (+342 mln zł) oraz z solidnym wzrostem organicznym segmentu Hurt (+138 mln zł). Wysoka dynamika sprzedaży została częściowo obciążona efektem Wielkanocy, która w tym roku przypadała na drugi kwartał" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w I kwartale 2019 wyniosła 12,98% i wzrosła o 1,32 pkt proc. w porównaniu z I kwartałem 2018 r. Znaczący wpływ na wzrost marży brutto miała głównie konsolidacja przejętych spółek, podano także.

Przychody segmentu hurtowego, pomimo braku świąt wielkanocnych w I kwartale br., wzrosły o 3,5% r/r i wyniosły 4,11 mld zł. Wypracowany w tym segmencie wynik EBITDA sięgnął 100,7 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF16 prawie 53 mln zł, czyli o 14,5% więcej niż przed rokiem, podała spółka.

"W hurcie w I kwartale tego roku osiągnęliśmy wzrost sprzedaży o 3,5% rok do roku, notując wzrosty niemal w każdym formacie. Największy, aż 9-proc. przyrost zanotowaliśmy w sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz blisko 6% w formacie aktywnej dystrybucji do naszych franczyzobiorców. O ponad 3% zwiększyliśmy również sprzedaż w hurtowniach Cash&Carry. Biorąc pod uwagę, że święta wielkanocne w tym roku wypadły w drugim kwartale, a nie w pierwszym, jak przed rokiem, spadek sprzedaży jedynie w dystrybucji alkoholi należy uznać za solidne wyniki" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

Podjęte w poprzednich latach działania optymalizacyjne przekładają się na dalszy wzrost efektywności segmentu hurtowego i zaowocowały wzrostem EBITDA w I kwartale br. o blisko 15% r/r, podkreślił.

"W tym roku planujemy dalsze działania optymalizacyjne, m.in. integrację Eurocash Alkohole z Eurocash Dystrybucja oraz sprzedaż szerokiej gamy alkoholi także poprzez eurocash.pl - uruchomioną w ubiegłym roku innowacyjną platformę e-commerce, z której korzysta już blisko 10 tys. naszych klientów. Dzięki temu, z jednej strony jesteśmy w stanie ograniczyć wzrost kosztów mimo rosnących płac, a z drugiej strony zarówno my, jak i nasi klienci, czerpiemy korzyści z rosnącej siły zakupowej konsumentów" - zapowiedział członek zarządu.

W segmencie detalicznym w I kwartale 2019 r. Grupa Eurocash zanotowała 37-proc. wzrost sprzedaży, do 1,33 mld zł, głównie dzięki konsolidacji sieci supermarketów Mila oraz 25 sklepów Lewiatan, przejętych w ubiegłym roku. Akwizycje te dołożyły do sprzedaży Grupy Eurocash w minionym kwartale około 342 mln zł, podano także w materiale.

"Sprzedaż like-for-like w sieci Delikatesy Centrum w I kwartale br. była pod wpływem wielu czynników, w tym wspomnianego przesunięcia świąt wielkanocnych na II kwartał, deflacji koszyka zakupowego wynoszącej ponad 0,8%, mniejszej liczby dni handlowych, a także trwającej integracji naszych biznesów detalicznych. W tych okolicznościach, zanotowany w I kwartale br. spadek sprzedaży like-for-like jedynie o 1,5% rok do roku jest obiecujący. Jeśli spojrzymy na wstępne szacunki narastająco za cztery miesiące, a więc z uwzględnieniem okresu świątecznego, zanotowaliśmy wzrost sprzedaży like-for-like aż o 4% r/r" - wskazał Owczarek.

Dodał, że zgodnie z zapowiedziami, grupa kontynuuje integrację sieci Mila z Delikatesami Centrum, co będzie obciążać rentownosć również w tym roku.

"Jest to naturalne, gdyż łączenie trzech organizacji w jedną jest bardzo złożonym i kosztownym procesem, choć z zewnątrz kojarzony jest głównie z rebrandingiem sklepów. Co nas cieszy, zainicjowane przez nas zmiany przynoszą już pozytywne rezultaty, m.in. solidne dynamiki sprzedaży like-for-like, które są jeszcze wyższe w sklepach EKO przemodelowanych na Delikatesy Centrum. Nasz biznes detaliczny osiągnął już znaczącą skalę. Choć charakteryzuje się on obecnie dość wysoką zmiennością wyników, to jestem przekonany, że konsumenci będą coraz bardziej doceniać naszą ofertę" - powiedział dyrektor finansowy.

Grupa Eurocash podała także, że przyspiesza ekspansję Projektów, tj. innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo. Grupa otwiera kolejne markety alkoholowe Duży Ben, których jest już 30, a także inwestuje w zwiększenie świadomości marek wszystkich konceptów. Wpływ tego segmentu na skonsolidowany wynik EBITDA w I kwartale tego roku wyniósł -12 mln zł.

"Jak każdy startup, w początkowej fazie rozwoju, projekty te wiążą się z istotnymi nakładami, a zyski pojawiają się dopiero po wypracowaniu docelowych rozwiązań i osiągnięciu odpowiedniej skali. Przykładem naszych projektów, które zostały wdrożone z sukcesem i przynoszą dziś wymierne korzyści zarówno naszym klientom, jak i Grupie Eurocash, jest Faktoria Win, PayUp (sprzedany w ubiegłym roku z dużym zyskiem) czy tzw. Projekt Świeże, czyli codzienne dostawy wysokiej jakości owoców, warzyw, wędlin i mięs. Wierzymy również w pozostałe formaty, które rozwijają innowacyjne dla branży detalicznej rozwiązania, ale też przede wszystkim lepiej odpowiadają na potrzeby dzisiejszego konsumenta" - skomentował Owczarek.

Od 2019 r. nastąpiła istotna zmiana prezentacji wybranych danych finansowych, co jest konsekwencją zastosowania przez Grupę Eurocash nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej - MSSF 16. Zgodnie z tym standardem, przy wyliczaniu wskaźników zadłużenia Grupa jest zobowiązana uwzględniać zobowiązania z tytułu leasingów operacyjnych, których wartość na koniec I kwartału 2019 r. przekraczała 1,8 mld zł. W efekcie, łączne zadłużenie netto Grupy wg. MSSF 16 sięgnęło 2,55 mld zł, wskazano także w komunikacie.

"Zgodnie z nowym standardem, zmienia się także sposób prezentacji wyniku EBITDA - uwzględnia on dodatkowo szacowaną amortyzację leasingowanych aktywów. Prezentowana w ten sposób EBITDA jest zatem znacznie bardziej porównywalna do wyników spółek detalicznych posiadających własne nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

"Należy podkreślić, że zmiana wprowadzona przez MSSF 16 nie wpływa na naszą działalność operacyjną. Nie ma też wpływu na kowenanty bankowe określone w obowiązujących umowach, bowiem są one wciąż liczone wg. metodologii sprzed wdrożenia nowego standardu" - zaznaczył dyrektor finansowy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 10,52 mln zł wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ok. 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)