Grupa Azoty miała 294,78 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 294,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 171,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 408,09 mln zł wobec 238,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 364,88 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2 497,1 mln zł rok wcześniej.

"Zostawiamy za sobą trudny rok 2018 i wchodzimy z dużą energią w rok 2019. Poprzednie 12 miesięcy, które z przyczyn makroekonomicznych były trudnym czasem dla rynku chemicznego, w Grupie Azoty wykorzystaliśmy do wprowadzenia szeregu strukturalnych oszczędności. Te prace będą owocowały w przyszłości. Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł wyraźną poprawę wyników. Jednocześnie kontynuowaliśmy strategiczne projekty rozwojowe dla całej grupy. W tym miesiącu została podpisana umowa z generalnym wykonawcą Polimerów Police i już za 3 lata spodziewamy się rozpoczęcia prac instalacji do produkcji polipropylenu. Dywersyfikujemy również ryzyko związane z tym przedsięwzięciem, prowadząc z sukcesem rozmowy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, gotowymi do finansowego zaangażowania w projekt" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Wzrost cen większości produktów i utrzymujące się odwrócenie trendu ceny kluczowego surowca (gazu) skutkowało osiągnięciem wyniku EBITDA na poziomie 608 mln zł (wzrost o 205 mln zł r/r) i marży EBITDA na poziomie 18,1% (wzrost o 2,0 pkt proc. r/r).

"W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Azoty uzyskała wynik EBITDA niewiele niższy niż ten wypracowany w całym 2018 roku. To również pierwszy okres, w którym ujmujemy w pełnym wymiarze wyniki Compo Expert. Kluczowym nośnikiem poprawy wyników finansowych była realizacja komunikowanych na rynek wzrostów cen większości produktów w segmentach Nawozy i Chemia, co w połączeniu ze wzrostem wolumenu sprzedaży i spadkiem cen gazu przyczyniło się do wzrostu marży na poziomie EBITDA, szczególnie imponującego na produkcji nawozów. Zakładamy, że w kolejnych kwartałach uda się utrzymać wzrost wyników finansowych w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie 1,3 mld zł w 2019 roku. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje o charakterze rozwojowym. W tych szacunkach nie ujmujemy wydatków kapitałowych w projekt Polimery Police, który jest realizowany zgodnie z planem w formule project finance" - powiedział wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse Grupy Azoty Paweł Łapiński, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśla spółka, w opublikowanych wynikach po raz pierwszy ujęto w pełnym wymiarze przychody i koszty dotyczące Compo Expert. Miało to wpływ na wyniki Grupy Azoty jako całości oraz na wyniki segmentu Nawozy.

"Na poziomie przychodów ze sprzedaży kontrybucja przejętego w ubiegłym roku lidera rynku nawozów specjalistycznych w okresie trzech miesięcy bieżącego roku wynosiła 499 mln zł, a na poziomie EBITDA było to 45 mln zł. W ślad za wzrostem skali obrotów w tym segmencie, zwiększył się również jego udział w strukturze przychodów Grupy i wynosił w analizowanym okresie wynosił 62%, a jeszcze rok wcześniej nie przekraczał 49%. W pozostałych segmentach nie odnotowano istotnych zmian" - czytamy także.

Cena gazu od przeszło pół roku (od września 2018) znajduje się w trendzie spadkowym osiągając w marcu poziom o 30% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co jest wypadkową głównie rekordowych dostaw LNG do Europy, dużych zapasów magazynowych, a także cieplejszej - w porównaniu do średniej wieloletniej - aury jesienno-zimowej, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 57,1 mln zł wobec 45,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 998,97 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)