Spółka podała także, że:

- Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 3 241 092 tys. zł w porównaniu do 3 460 165 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

- Zysk brutto ze sprzedaży: 375 645 tys. zł w porównaniu do 253 126 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

- Zysk z działalności operacyjnej: 276 390 tys. zł w porównaniu do 99 687 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

- Zysk brutto: 259 598 tys. zł w porównaniu do 91 153 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

- Zysk netto z działalności zaniechanej: 520 508 tys. zł w porównaniu do 49 669 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

- Zysk netto Budimex SA wyniósł 761 779 tys. zł w porównaniu do 108 652 tys. zł w pierwszym półroczu 2020, wymieniono.

Spółka przypomina, że w wyniku zawarcia w dniu 22 lutego 2021 roku umowy warunkowej sprzedaży wszystkich udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości, a następnie umowy rozporządzającej w dniu 24 maja 2021 roku, Grupa prezentuje cały segment "działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami" jako działalności zaniechaną. Tym samym, zgodnie z MSSF 5, dokonano przekształcenia danych za 2020 rok.

W wyniku transakcji sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 542 mln zł, z czego 55 mln zł dotyczyło rozliczenia wyeliminowanego wcześniej wyniku na transakcjach wewnętrznych pomiędzy segmentem budowlanym a deweloperskim.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 2 798 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 903 mln zł, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)