Zysk operacyjny wyniósł 29,5 mln zł wobec 32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 765,2 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 589,7 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 55,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 39,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 555,2 mln zł w porównaniu z 1 251,2 mln zł rok wcześniej. EBITDA w tym czasie wzrosła o 122% r/r do 107,2 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 6,8% vs 6,9%.

"Wzrost sprzedaży o 24%, ponad 305 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, że od połowy marca 2020 r. widoczny był wpływ na sprzedaż pandemii covid-19. Wyższa sprzedaż na wszystkich rynkach, wynikająca ze wzrostu popytu oraz niższej bazy wynikającej z covid-19 w 2020 r. Na rynku polskim wzrost sprzedaży o 18% r/r. W regionie Zachodnim sprzedaż wyższa r/r o ponad 27%. Na rynku Wschodnim wzrost o 28%. Wzrosty sprzedaży we wszystkich rynkach regionu Południowego sięgające ponad 42% sprzedaży r/r. Region Północny stabilny wzrost sprzedaży 9%" - czytamy w raporcie.

Spółka zwraca uwagę na większy udział sprzedanych produktów własnych (wzrost do 47% całości przychodów) i wzrost rentowności (1,4 pkt proc.) na sprzęcie grzejnym, wynikający z wyższego wolumenu sprzedaży oraz wyższej efektywności.

Jako główne czynniki wpływające na poziom zysku brutto na sprzedaży wymieniono: skompensowanie wyższych kosztów produkcji (surowce, wynagrodzenia) poprzez poprawę efektywności i wielkości produkcji, wyższa masa zysku wynikająca z wyższej sprzedaży r/r, korzystna zmiana mixu produkty/towary, spadek marżowości w kategorii towarów wynikający ze wzrostu kosztów transportu (kontenery) oraz podwyżek cen od dostawców, wyższe koszty sprzedaży (32 mln zł) spowodowane wyższą sprzedażą, dotyczyły kosztów transportu i serwisu, wyższe koszty ogólnego zarządu (12,3 mln zł) związane z nakładami na działania marketingowe, negatywne odchylenie na pozostałej działalności operacyjnej związane z dotacją covid-19 w 2020 r. Zysk brutto na poziomie 74,8 mln zł wyższy o 18,3 mln zł niż w ubiegłym roku, przy marży 4,8% vs 4,5%.

Środki pieniężne na koniec czerwca 2021 wyniosły 108 mln zł i były niższe o 51 mln zł r/r.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i instrumentów dłużnych było na podobnym poziomie i wyniosło 275 mln zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 0,51.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 76,2 mln zł wobec 68,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2020 r. miała 3 068 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)