"Zwyczajne walne zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2021 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 115 003 280 zł. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 71,3% zysku skonsolidowanego (84% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych)" - czytamy w komunikacie.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,74 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41 972 000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 25 lipca 2022 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2022 r.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)