Reklama

Strata operacyjna wyniosła 11,24 mln zł wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 21,85 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 15,89 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 12,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,24 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 42,74 mln zł w porównaniu z 33,31 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia wygenerowała wynik brutto ze sprzedaży niższy niż w porównywalnym okresie 2021 r. o 8 823 tys. zł. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 2 141 tys. zł (wobec zysku w wysokości 6 682 tys. zł w pierwszym półroczu 2021 r.). W kategorii wyniku ze sprzedaży po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów zarządu strata na 30 czerwca 2022 r. wyniosła 9 685 tys. zł wobec straty w wysokości 899 tys. zł na 30 czerwca 2021 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu

"Strata na działalności gospodarczej wyniosła 12 646 tys. zł, wobec straty w wysokości 2 236 tys. zł w pierwszym półroczu 2021 r. Wynik netto grupy na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł minus 12 646 tys. zł. Zasadniczą przyczyną straty była ujemna wycena wartości kontraktów w realizacji przez podmiot dominujący" - czytamy również.

Spółka przypomina, że 20 sierpnia 2019 roku uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy o zatwierdzeniu układu jednostki dominującej z wierzycielami, informuje również o spłacie kolejnych wynikających z postępowania rat układowych aż do 30 czerwca.

"Rata układowa, przewidziana do zapłaty na 30 czerwca 2022 roku, nie została zapłacona w związku ze złożeniem dzień wcześniej do sądu wniosku o zgodę na odroczenie o 9 miesięcy płatności wszystkich przypadających do zapłaty rat, począwszy od 30 czerwca 2022 roku" - czytamy w raporcie.

Vistal Gdynia informuje również, że "jednostka dominująca odnotowuje brak wpływów z zaplanowanych zaliczek w związku z nie zawarciem kilku kontraktów, a także ze zwrotu nadpłaty podatku VAT z ukończonych kontraktów w Norwegii. Jednostka dominująca nie pozyskała dodatkowych środków finansowych z tytułu podniesienia cen dwóch kluczowych kontraktów krajowych ani przyspieszonych płatności względem pierwotnych harmonogramów kontraktowych, mimo odmiennych dobrze rokujących zapowiedzi. Ponadto nie doszła do skutku spodziewana i wstępnie uzgodniona pożyczka od jednego z funduszy inwestycyjnych, założona do uruchomienia w czerwcu br."

"Zarząd jednostki dominującej ocenia, że ewentualny brak zawarcia znaczącego kontraktu lub kontraktów do października 2022 roku, przy braku wsparcia kapitałowego i pozyskania nowego inwestora, będzie stanowił zagrożenie dla kontynuacji działalności jednostki dominującej. Niezależnie od powyższego stwierdzenia zarząd jednostki dominującej ocenia, że jest możliwe odzyskanie rentowności netto w wymiarze kwartalnym w IV kwartale 2022 roku, jednakże za cały rok obrotowy 2022 odzyskanie rentowności netto lub EBITDA wydaje się możliwe jedynie teoretycznie" - napisano także.

"W dniu 30 maja 2022 roku jednostka dominująca ogłosiła - zgodnie z terminem publikacji - sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Vistal Gdynia oraz rozszerzony skonsolidowany raport grupy kapitałowej Vistal Gdynia za I kwartał 2022 roku. Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności, opisana we wspomnianym sprawozdaniu, występuje nadal we wszystkich aspektach i jeszcze się pogłębiła" - podsumowano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 12,42 mln zł wobec 1,87 mln zł straty rok wcześniej.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,34 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)