"Zawarcie wstępnego porozumienia stanowi niezbędny warunek umożliwiający podjęcie dalszych działań w celu wdrożenia strategii stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal oraz implementacji dalszych działań restrukturyzacyjnych, których bezpośrednim celem jest zwiększenie stabilności działalności i wartości Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal. Grupa Polimex-Mostostal planuje skoncentrować całość działalności operacyjnej na spółkach segmentowych, w tym Mostostal Siedlce Sp. k., w której to strukturze holdingowej spółka będzie zarządzała spółkami operacyjnymi oraz spółkami wspierającymi biznes. Zgodnie z wstępnym porozumieniem do dnia 30 listopada 2015 spółka opracuje plan szczegółowych działań oraz harmonogramów dla inicjatyw strategicznych, a od 1 grudnia 2015 będzie prowadzić bieżące monitorowanie wdrożenia strategii" - czytamy w komunikacie.

W ramach porozumienia, wierzyciele wyrazili zgodę na pozostawienie zakładu produkcyjnego Mostostal Siedlce w strukturach Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal. Porozumienie przewiduje, że Zakład Mostostal Siedlce ma zostać w najbliższym czasie wyodrębniony ze struktur spółki oraz wniesiony aportem albo sprzedany do nowo utworzonej spółki Mostostal Siedlce Spółka komandytowa, która ma również przystąpić jako dłużnik solidarny do istniejących kredytów udzielonych spółce przez bank PKO BP (w kwocie ok. 100 mln zł) oraz bank Pekao (w kwocie ok. 50 mln zł), zabezpieczonych obecnie na aktywach wchodzących w skład zakładu Mostostal Siedlce.Wstępne porozumienie przewiduje również możliwość refinansowania istniejącego zadłużenia nowym kredytem przeznaczonym na spłatę zobowiązań z istniejących kredytów, który miałyby zostać udzielony Mostostal Siedlce Spółka komandytowa przez bank PKO BP oraz bank Pekao, wyjaśniono.

"Wstępne porozumienie ma charakter niewiążący, a zobowiązanie stron do przeprowadzenia transakcji w nim opisanych powstanie dopiero w momencie uzgodnienia i podpisania dokumentacji transakcji. Strony mają jednak obowiązek dochowania należytej staranności w celu prowadzenia dalszych uzgodnień w kwestiach opisanych w wstępnym porozumieniu" - czytamy dalej.

Odstąpienie przez Polimex-Mostostal od sprzedaży Zakładu Mostostal Siedlce zostało podyktowane m. in. oczekiwaniem zarządu, że w efekcie przyjętej strategii pozostawienie tej jednostki w strukturach Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal długofalowo przyniesie większe korzyści niż jej zbycie, przypomina spółka.

W sierpniu br. spółka podała, że jej strategia na lata 2016-20 zakłada m.in. dywersyfikację przechodów, powrót na stałe do rentowności operacyjnej i zaangażowanie tylko w sektory o dużym potencjale rozwoju, poinformowali członkowie zarządu. Elementem stabilizującym w strategii ma być działalność produkcyjna Mostostalu Siedlce, z którego sprzedaży Polimex zrezygnował.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.