statystyki

Bankowość

Publiczny list zastawny

wróć do działu: Bankowość »

Publiczny list zastawny - jest to papier wartościowy imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem:

  1. Narodowego Banku Polskiego,
  2. Europejskiego Banku Centralnego,
  3. rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej,
  4. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które w ciągu ostatnich 5 lat restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne,
  5. Skarbu Państwa
  6. jednostek samorządu terytorialnego

Publiczny list zastawny stanowi także wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w powyżej.

Prawo dla specjalisty