statystyki

Bankowość

Listy zastawne

wróć do działu: Bankowość »

Listy zastawne - są to dłużne papiery wartościowe, imienne lub na okaziciela, emitowane przez banki hipoteczne. Podstawę emisji listów zastawnych stanowią wierzytelności banków zabezpieczone hipotekami.

Wyróżnia się dwa typy listów zastawnych:

Listy zastawne mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Regulacje na ten temat zawarte są w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Prawo dla specjalisty