statystyki

Bankowość

Swap stopy procentowej

wróć do działu: Bankowość »

Swap stopy procentowej (ang. Interest Rate Swap, IRS) - jest to umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami, w której zobowiązują się one do wymiany serii płatności odsetkowych. Płatności te liczone są od uzgodnionej sumy kapitałowej i dla ustalonego okresu, ale naliczane według odmiennych zasad.

Zawierając kontrakt swap typu IRS strony nie wymieniają między sobą kapitałów. Dokonywana jest natomiast okresowa płatność umówionych odsetek. Swapy stopy procentowej są transakcjami długoterminowymi, zawieranymi zwykle na okres od 2 do 15 lat. W tego typu transakcjach najczęściej stosowaną zmienną stopą procentową jest LIBOR. Swap wygasa po dokonaniu ostatniej płatności odsetek.

W procentowych kontraktach swap wyróżniamy:

  1. Swap kuponowy (ang. coupon swap),
  2. Swap bazowy (ang. basic swap).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty