statystyki

Bankowość

Swap całkowitego dochodu

wróć do działu: Bankowość »

Swap całkowitego dochodu (ang. Total Return Swap) - jest to instrument finansowy umożliwiający stronom transakcji wymianę przepływów pieniężnych opartych na konkretnym instrumencie bazowym, bez fizycznego kupna albo sprzedaży tego aktywu (instrumentu bazowego).

W umowie tego typu jedna strona rozlicza transakcję w oparciu o stawkę ustaloną o oprocentowanie stałe lub zmienne, natomiast druga strona dokonuje płatności w oparciu o zwrot z aktywów bazowych, przy czym do rozliczenia brane są pod uwagę wszystkie dochody wygenerowane przez dany instrument (np. odsetki, dywidendy, premie)..

Swap całkowitego dochodu może być oparty na najróżniejszych aktywach. Przykładami takich aktywów bazowych mogą być:

  • obligacje,
  • pożyczka bankowa,
  • akcje,
  • materiały,
  • surowce,
  • udziały w zagranicznych funduszach hedgingowych.

Prawa własności do aktywu bazowego pozostają niezmienne.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty