statystyki

Bankowość

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

wróć do działu: Bankowość »

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)- to instytucja finansowa, która dział na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności systemu bankowego. Swoim działaniem BFG obejmuje nie tylko banki, ale również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny została powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 17 lutego 1995 r.

Główne zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

  • zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów,
  • od 29 listopada 2013 r. zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec kasy,
  • udzielanie pomocy finansowej bankom znajdującym się w stanie niebezpieczeństwa niewypłacalności bądź na nabycie akcji lub udziałów banków,
  • udzielanie pomocy spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w przypadku powstania niebezpieczeństwa ich niewypłacalności oraz wspieranie procesów restrukturyzacyjnych dotyczących tych kas,
  • udzielanie bankom krajowym realizującym program postępowania naprawczego gwarancji zwiększenia funduszy własnych banku, a w przypadku wykonania tej gwarancji - nabywanie lub obejmowanie akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych,
  • gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego i sektora kas.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty