statystyki

Finanse

Depozytariusz funduszu

wróć do działu: Finanse »

Depozytariusz funduszu – bank, w którym przechowywane są aktywa funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego.

Bank depozytariusz funduszu inwestycyjnego może być wyłącznie bank krajowy, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 mln zł. W przypadku funduszu emerytalnego, kapitały własne muszą wynosić co najmniej 100 mln euro.

Depozytariuszem może być także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego obejmują:

  1. prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty,
  2. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego,
  3. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu,
  4. zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego,
  5. zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu,
  6. wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego.

Prawo dla specjalisty