statystyki

Finanse

Wskaźnik zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży – jest to wskaźnik informujący o udziale zobowiązań bieżących wraz z przypadającą na dany rok ratą zobowiązań długoterminowych w koszcie własnym sprzedaży. Inaczej mówiąc pokazuje on jaka jest zależność pomiędzy kredytami krótkoterminowymi oraz bieżącymi ratami kredytów długoterminowych a kosztami wytworzenia produktu.

Wyznacza się go jako iloraz zobowiązań bieżących i kosztów własnych sprzedaży i wyrażony jest wzorem:

 Wzkws =\frac{Zb}{Kws}

gdzie:

Wzkws – Wskaźnik zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży
Zb – Zobowiązania bieżące
Kws – Koszt własny sprzedaży

Wskaźnik zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży nie ma ogólnie przyjętych norm. Rozpatrywany jest w perspektywie dynamiki w badanych okresach. Oznacza to, że w ocenie kondycji finansowej firmy istotna jest zmiana wskaźnika w czasie na podstawie której można ocenić strukturę zobowiązań z punktu widzenia wymagalności ich spłaty.

Dla dobrej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa wskaźnik powinien wykazywać tendencję spadkową.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty