statystyki

Giełda

Akcje na okaziciela

wróć do działu: Giełda »

Akcje na okaziciela – papiery wartościowe, które nie są związane z konkretną osobą, a dane personalne posiadacza akcji na okaziciela (akcjonariusza) nie są uwidocznione na dokumencie akcji. Czyli, że uprawnienia do wykonywania wynikających z nich praw przysługują każdemu posiadaczowi akcji. Przed otrzymaniem dokumentów na okaziciela akcjonariusz musi dokonać pełnej wpłaty. Na dowód posiadania akcji i dokonywanych na nie wpłat spółka wydaje imienne świadectwa tymczasowe, które wymagają wpisu do księgi akcyjnej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty