statystyki

Giełda

Instrument bazowy

wróć do działu: Giełda »

Instrument bazowy (aktywo bazowe, ang. underlying) - papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego.

Instrumentami bazowymi na rynku praw pochodnych mogą być akcje spółek giełdowych, indeksy giełdowe, waluty, stopy procentowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty