statystyki

Inne

Popyt zagregowany

wróć do działu: Inne »

Popyt zagregowany – pojęcie to oznacza sumę wszystkich popytów na dóbra i usługi w gospodarce narodowej występujących na danym obszarze. Popyt zagregowany inaczej można nazwać popytem globalnym.

Funkcja popytu zagregowanego określa skłonność wszystkich odbiorców, konsumentów do zakupów w zależności od wielkości dochodu poszczególnych grup konsumenckich. Odbiorcami dóbr, konsumentami są np. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa.

Inaczej mówiąc popyt zagregowany jest to łączna wielkość wydatków na dobra w całej gospodarce narodowej.

Obliczanie popytu zagregowanego jest jedną z metod obliczania produktu krajowego.

Wpływ na popyt zagregowany mają czynniki takie jak: realne bogactwo społeczeństwa, realne stopy procentowe, oczekiwania ekonomiczne, oczekiwania inflacyjne, zmiany w kursach wymiany walut.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty