statystyki

Inne

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

wróć do działu: Inne »

Wartość odtworzeniowa nieruchomości – jest to wartość nieruchomości równa kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia. Wartość odtworzeniową wyznacza się dla nieruchomości, które z uwagi na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne np. przepisach regulujące obowiązkowe ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości odrębnie określa się wartość gruntu oraz wartość jego części składowych. Za wartość części składowych gruntu przyjmuje się kwotę równą nakładom potrzebnym do ich odtworzenia lub ich zastąpienia, pomniejszonym o wartość zużycia tych części składowych.

Przy określaniu wartości odtworzeniowej należy oszacować:

  • wartości gruntu przy istniejącym użytkowaniu,
  • koszt odtworzenia brutto budynków i innych składników nieruchomości,
  • wartość zużycia budynków i innych składników wynikającego z wieku, stanu technicznego, zestarzenia się ekonomicznego i funkcjonalnego, na skutek wpływu czynników środowiskowych i innych,
  • koszt odtworzenia netto jako różnicy kosztu odtworzenia brutto i potrąceń odpowiadających wartości zużycia.

Wartość gruntu szacuje się jako koszty zakupu takiej samej działki o takich samych cechach. Części składowe gruntu szacuje się jako kwotę równą kosztom ich odtworzenia lub kosztom ich zastąpienia, pomniejszonym o wartość ich zużycia.

Obliczenia kosztów odtworzenia należy dokonać uwzględniając te same technologie, jakie stosowano przy wznoszeniu części składowych szacowanej nieruchomości. Natomiast koszty zastąpienia obliczane są przy zachowaniu dotychczasowych funkcji, ale przy zastosowaniu aktualnych technologii.

Do obliczenia kosztów odtworzenia i zastąpienia stosuje się technikę szczegółową, wskaźnikową lub technikę elementów scalonych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty