statystyki

Inne

Środki publiczne

wróć do działu: Inne »

Środkami publicznymi są:

 1. Dochody publiczne,
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające.

zwrotowi,

 1. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  • ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  • ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  • z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  • z innych operacji finansowych;
 1. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Środki publiczne przeznacza się na:

 1. wydatki publiczne,
 2. Rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo dla specjalisty