statystyki

Inne

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

wróć do działu: Inne »

Walne zgromadzenie akcjonariuszy (ang. meeting of shareholders) – najwyższy organ spółki akcyjnej, który pozwala akcjonariuszom sprawować władzę nad spółką.

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Spis treści

Zwołanie walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd. Jeżeli zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w odpowiednim terminie, walne zgromadzenie może być zwołane przez radę nadzorczą. Rada nadzorcza może zawsze zwołać też nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

Statut spółki może upoważniać inne osoby do zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zrobi tego w odpowiednim terminie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być też zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Statut spółki może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

Uczestnicy walnego zgromadzenia

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

  1. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  2. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty