statystyki

Inne

Dochody publiczne

wróć do działu: Inne »

Dochodami publicznymi są:

  1. daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
  2. inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
  3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych,
  4. dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności:
    • wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
    • Odsetki od środków na rachunkach bankowych,

c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych, 5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, 6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych, 7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, 8) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw majątkowych.

Prawo dla specjalisty