statystyki

Inne

Produkt narodowy brutto

wróć do działu: Inne »

Produkt narodowy brutto - (PNB) – (ang. Gross National Product - GNP) – jest to wartość wszystkich dóbr oraz usług finalnych, które wytworzone zostały przez wszystkich obywateli danego kraju. Do PNB wliczane są także dobra i usługi wytworzone przez osoby prawne, których siedziby znajdują się na terenie tego państwa nawet, jeśli działalność danego podmiotu wykracza poza teren danego państwa. W ten sposób w skład PNB Polski wchodzą dochody polskich podmiotów za granicą oraz polskie PKB pomniejszone o dochody podmiotów obcych.

Produkt narodowy brutto traktowany jest jako wskaźnik stosowany do pomiaru ogólnego poziomu aktywności gospodarczej danego kraju.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty