statystyki

Inne

Obręb ewidencyjny

wróć do działu: Inne »

Obręb ewidencyjny – jednostka powierzchniowa obszaru gruntów położonych w granicach administracyjnych wsi i sołectw, natomiast w miastach w granicach dzielnic, osiedli i zespołów urbanistycznych lub teren wyznaczony naturalnymi granicami wyznaczonymi przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.

Obręb ewidencyjny jest jednostką powierzchniową podziału kraju wyodrębnioną dla celów ewidencji gruntów i budynków i jest częścią składową jednostki ewidencyjnej.

Granice obrębów projektowane są przy uwzględnieniu podziału na rejony statystyczne (BREC) i obwody spisowe (BREC).

Oznaczenie obrębu ewidencyjnego ma postać:

WWPPGG_R.XXXX

gdzie:

  • WW - kod województwa,
  • PP - kod powiatu w województwie,
  • GG - kod gminy w powiecie,
  • R - jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określająca typ gminy (TERC),
  • XXXX – numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb całkowitych mieszczących się w przedziale od 0001 do 9999.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty