statystyki

Inne

Zarząd spółki akcyjnej

wróć do działu: Inne »

Zarząd spółki akcyjnej (ang. management) – organ wykonawczy spółki, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat. Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki.

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty