statystyki

Inne

Kopex

wróć do działu: Inne »

KOPEX Spół‚ka Akcyjna
KOPEX Spółka Akcyjna
Forma prawna spół‚ka akcyjna
Data zał‚ożenia 1961
Lokalizacja ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
Siedziba Katowice
Numer KRS 0000026782
Prezes Dariusz Pietyszuk
Branża przemysł elektromaszynowy
Produkty maszyny i urządzenia górnicze do eksploatacji podziemnej i odkrywkowej, kompleksowa realizacja przedsięwzięć górniczych
Gieł‚da KOPEX
ISIN PLKOPEX00018
Symbol akcji KPX
Strona internetowa

Grupa Kopex jest producentem i dostawcą… maszyn i urządzeń„ oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. W skład grupy kapitał‚owej wchodzą… producenci maszyn i urzą…dzeń„ oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa.

Dział‚alność‡ spół‚ki umożiwia przeprowadzenie cał‚ego procesu inwestycyjnego w górnictwie:

  • studium wykonalnoś›ci przedsię™wzię™cia,
  • nadzór nad badaniami geologicznymi obszaru górniczego oraz obliczanie zasobów złoża,
  • opracowanie technologii udostę™pnienia złóża,
  • projektowanie zakł‚adów wydobywczych,
  • produkcją, dostawą i montażem maszyn, urzą…dzeń„ i systemów technologicznych,
  • budową™, rozbudową™, modernizacją™, prowadzenie wydobycia i likwidacją™ kopalń„,
  • szkolenia kadr inwestora oraz wsparcie inżynieryjne podczas realizacji inwestycji.

Obszar wpł‚ywów rynkowych Grupy KOPEX rozcią…ga się™ na wszystkie branże przemysłu wydobywczego: górnictwo wę™gla kamiennego, brunatnego, rud metali nieżelaznych i kruszyw oraz specjalistyczne usługi górnicze. Grupa Kopex jest trzecim na świecie przedsię™biorstwem oferują…cym maszyny i urzą…dzenia dla górnictwa oraz kompleksowe wykonawstwo przedsię™wzięć‡ górniczych.

Prawo dla specjalisty