statystyki

Inne

Rada nadzorcza

wróć do działu: Inne »

Rada nadzorcza (ang. supervisory board) - sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Rada nadzorcza może również zawieszać z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegować członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Statut spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej.

Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej.

Kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej.

== Zobacz też:

Prawo dla specjalisty