statystyki

Inne

Podatek tonażowy

wróć do działu: Inne »

Podatek tonażowy – jest to podatek nakładany na armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej.

Podatek tonażowy to nominalnie dochodowy podatek o charakterze zryczałtowanej opłaty, której wysokość jest zależna od tonażu transportowanych towarów.

Podatek tonażowy w Polsce został ustanowiony Ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Według art. 3 ustawy „Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek każdy”.

Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne. Stawka podatku wynosi 19 proc. dochodu przedsiębiorcy żeglugowego z działalności podlegającej opodatkowaniu, odpowiadającego iloczynowi dobowej stawki ustalonej w ustawie oraz okresu eksploatacji w danym miesiącu wszystkich statków przedsiębiorcy żeglugowego, z których dochód opodatkowany jest podatkiem tonażowym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty