statystyki

Inne

SIWZ

wróć do działu: Inne »

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jest to integralna część umowy zamówienia publicznego.

SIWZ jest podstawowym dokumentem zamówienia publicznego. Podstawowe dane, jakie powinny być zawarte w specyfikacji opisane są w art. 36 Ustawiy Prawo Zamówień Publicznych, są to m.in.: opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielania zamówienia, termin wykonania, kryteria oceny ofert, wymagania dotyczące wadium, itp.

Prawo dla specjalisty