"Mediana prognoz wskazuje na przejściowe nieznaczne przekroczenie celu inflacyjnego NBP w 2020 r., a następnie powrót inflacji do celu. Równocześnie oczekiwany jest wzrost stopy referencyjnej NBP i stawki WIBOR. WIBOR 3M może wzrosnąć z obecnych 1,7 proc. do 2,6 proc., co oznacza znaczny wzrost ceny kredytów. W tym kontekście niepokojące jest obecne i przewidywane tempo wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Ryzyko wzrostu stóp procentowych jest obecnie w Polsce niedoceniane" - napisano w raporcie.

Eksperci EKF oceniają, że w najbliższych latach tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowolni.

"Można przyjąć, że lata 2017 – 2018 to szczyt koniunktury i choć polska gospodarka będzie nadal się szybko rozwijać, to już wolniej niż w roku 2018. Kluczowe jest to, co będzie się działo u naszych głównych partnerów handlowych i to właśnie w tym obszarze eksperci EKF dostrzegają najważniejsze źródło ryzyka dla rozwoju polskiej gospodarki. Z kolei najsilniej podkreślaną wewnętrzną barierą wzrostu jest ograniczona dostępność pracowników, wynikająca z niekorzystnych zmian demograficznych i niewystarczającej migracji" - napisano w raporcie.

"Szybki wzrost kosztów pracy może istotnie ograniczyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i eksport. Fakt ten, a także oczekiwane szybsze tempo wzrostu importu niż eksportu, powinno znaleźć odzwierciedlenie w rosnącym deficycie na rachunku bieżącym" - dodano.

Poniżej, konsensus prognoz ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego dla poszczególnych wskaźników (średnie):

. 2018 2019 2020 2021
PKB (rdr, proc.) 4,41 3,57 3,17 2,88
Popyt krajowy (rdr, proc.) 5,02 3,9 3,22 3,07
Spożycie indywidualne (rdr, proc.) 4,58 3,72 3,28 3,08
Nakłady brutto na środki trwałe (rdr, proc.) 8,14 5,85 4,64 4,59
Wyniki sektora finansów publicznych wg. metodyki UE (proc. PKB) -1,86 -2,2 -2,48 -2,83
Stopa bezrobocia (średnioroczna BAEL) 3,96 3,72 3,75 3,82
Płace brutto w gospodarce narodowej (rdr, proc.) 7,24 7,04 6 5,38
Eksport (ceny stałe, rdr, proc.) 5,91 5,62 5,25 5,22
Import (ceny stałe, rdr, proc.) 7,16 6,81 5,68 5,55
Inflacja CPI (średnioroczna) 1,89 2,49 2,63 2,51
Inflacja bazowa 1,09 2,06 2,42 2,34
EUR/PLN (średnioroczny) 4,24 4,22 4,23 4,23
USD/PLN (średnioroczny) 3,5 3,45 3,51 3,49
Stopa referencyjna (średnioroczna) 1,52 1,64 2,09 2,34
WIBOR 3M 1,71 1,89 2,35 2,59
Rentowność obligacji 5-letnich (średnioroczna) 2,56 2,88 3,36 3,37

Wśród najważniejszych zagrożeń dla koniunktury gospodarczej w perspektywie 2021 r. eksperci EKF wymieniają m. in. pogorszenie koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, bariery podażowe na rynku pracy, trwały wzrost płac przekraczający wzrost wydajności, nadmierny wzrost nierównowag w wyniku procyklicznej polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce, protekcjonizm i ograniczenia w handlu międzynarodowym, niepewność dot. polityki gospodarczej skutkująca spowolnieniem inwestycji prywatnych, ograniczenie funduszy UE dla Polski w efekcie postępowania UE ws. praworządności, korektę i wzrost zmienności na globalnych rynkach finansowych skutkujące odpływem kapitału i deprecjacją walut gospodarek rozwijających się.

Z kolei wśród najbardziej prawdopodobnych zagrożeń dla stabilności polskiego systemu finansowego w perspektywie 2021 r. wskazują oni m. in. na: nadmierny udział państwa w sektorze bankowym, słaby nadzór nad sektorem parabankowym, ustawową i przymusową restrukturyzację kredytów walutowych, upadki banków spółdzielczych, upadki i restrukturyzacje największych SKOKów, strukturalne niedopasowanie aktywów i pasywów krajowych banków, kryzys finansowy w Unii Europejskiej, znaczący wzrost cen nieruchomości.

>>> Czytaj też: Produkcja przemysłowa rośnie szybciej niż przewidywano. GUS podał dane za maj